George Soros en sy vlammende swaard van toelaatbare feite

\

Soros se leerskare van feitelike nasieners.

Ernst Roets? skryf in Politics Web dat Africa Check? nie vertrou kan word nie. In die Disqus? kommentaar op die artikel meld Riaan Malan? van die SA Instituut vir Rasseverhoudinge? van sy probleme met Afri Check en selfs ek noem van n stel data wat ek gebruik het om te projekteer op n tweede verwante stel data en my gevolglike probleme met Afri Check wat my geprojekteerde data uitmekaar getrek het.

Hierdie skryfsel is gebasseer op n kommentaar wat ek op Politics Web gemaak het en wat nie deur die redaksie by Politics Web goedgekeur is vir plasing nie.

George Soros? verskaf ruim befondsing aan instellings wat feite nagaan in Noord Amerika, Europa, die Midde Ooste, Suid-Afrika en selfs die Oekraȉne vir drie belangrike redes.

Eerstens kan daar fout gevind word met feite wat nie breedweg die doelwitte van die progressiewe beweging ondersteun nie. Dit is moontlik om elke feit in die wȇreld tot n mate te diskrediteer mits jy genoeg tyd (n leȅrskare linkse gegradueerdes wat optree as aktiviste vir sosiale geregtigheid), genoeg fondse (ruim verskaf deur Soros) en n spreekbuis wat die boodskap oneindigmaal sal versterk (die hof van hiȅnas wat veg vir sosiale geregtigheid op Twitter.) Mens sou dink 1+1=2 is n feit, maar dit is bloot net n feit omdat ons dit nog nooit bevraagteken het nie en dit net lukraak as feit aanvaar is. Die voorbeeld illustreer hoe elke moontlike feit bevraagteken kan word deur organisasies wat optree as selfaangestelde nasieners van feite. Dit verklaar ook hoekom feitenasieners dikwels die amptelike statistieke van regerings diskrediteer, omdat die betrokke stel feite die doelwitte van die progressiewe beweging sal benadeel.

Tweedens word die reputasie, karakter, metodologie, leerstellings en akademiese agtergrond van die persone wat gediskrediteerde feite verskaf heeltemaal uitmekaar getrek en sulke persone of organisasies word totaal verdag gemaak of akademies gediskrediteer. Dit het met Ernst Roets gebeur (lees die artikel waarna aan die begin verwys word) met Riaan Malan en met baie ander, myself ingesluit. Wees verseker as die feitenasieners nie met jou stel feite saamstem nie, die aanval persoonlik sal word en dat jy sodanig deur die hiȅnas van Twitter verskeur sal word dat jou reputasie permanent aan flarde sal wees.

Derdens het dit die effek dat n gerespekteerde akademikus, n openbare figuur soos n politikus, gemeenskapsleier, geestelike leier, of selfs n sakeman dalk oor n stel geldige feite mag beskik wat verskil van die heersende siening, en dat hul feitestel heeltemaal grondig en korrek is. Maar daardie persoon sien eerstehands wat met ander gebeur en gaan nie die risiko neem dat hul eie reputasie vernietig word nie. Dus hou hulle liewers sulke feite vir hulself.

In terme van George Orwell? se boek, 1984?, kan ek dit dus as volg omskryf: Ek is lief vir Grootbroer, maar as ek vir grondige redes verskil en so n feitelike stelling sal maak, sal my reputasie tot niet wees en sal ek uiters negatiewe gevolge in my eie lewe aanvaar. Gevolglik steun almal die stel feite wat geen sanksie behels nie en herhaal die woorde Ek is lief vir Grootbroer want dit is enigste feit wat Grootbroer se nasieners van feite sal toelaat. Boonop is elke persoon rondom jou self ook n feitelike nasiener van die enigste toelaatbare feit, Ek is lief vir Grootbroer.

In die boonste argumente het ek verskeie logiese foute begaan soos om n strooiman op te stel. Maar toets my boonste drie veronderstellings deur die volgende lysie progressiewe feitelike stellings, wat meeste lede van ons samelewing terloops geredelik aanvaar, deur dit met die stel feite vanuit jou persoonlike wȇreldsbeskouing te vergelyk.

 • JAG: Alle jag en trofeejag is skadelik en moet wȇreldwyd verbied word want jagters roei skaars diere uit vir hul eie bloedsport. Stellings soos dat wildsplase goed is vir ekologiese diversiteit en dat dit die bewaring van baie meer spesies behels as net die paar groot spesies wat gejag word, moet ten alle koste uitmekaar getrek word en val die persoon wat so n stelling durf maak persoonlik aan as n bloedorstige moordenaar van arme diertjies vir sy eie barbaarse sport, al het die persoon wat so n feitelike stelling maak nog nooit n enkele bok geskiet nie.
 • IMMIGRASIE: Immigrasie vanuit onontwikkelde lande hou net goed in vir die VSA, Kanada en Europa sonder hoegenaamd enige negatiewe gevolge.
 • ISLAMIETIESE IMMIGRANTE: Daar sal geen nagevolge wees van toenemende immigrasie na Europa vanuit Islamietese lande nie.
 • MULTIKULTURALISME: Multikulturalisme is net goed vir die sameleweing en al die groepe van die samelewing sal in multikulturele harmonie verkeer sodra die rassisme en inhirente witbevoorregting van die betrokke land se wit bevolking oorkom kan word.
 • TRANSGENDER: Ons samelewing moet aktief deur wetgewing en regeringsbeleid sodanig getransformeer word dat sogenaamde transgender persone nie uitgesluit of verontreg sal wees deurdat hul gevoelens seergemaak word nie, al is hulle voorkoms slegs een uit n duisend persone in die samelewing; en daardie stelling van een uit n duisend is opsigself haatspraak wat gediskrediteer moet word.
 • SEKSUELE LOSBANDIGHEID: Daar is absoluut geen nadelige gevolge wat veroorsaak word deur die golf van seksuele losbandigheid wat vanaf die 1960s oor die Westerse samelewing heers. Diskrediteer enigeen wat melding maak van die miljoene aborsies, die oorwegende insidensie van enkelouer huisgesinne, die epidemie van kindermolestering deur die ma se vriend wat nie die biologiese vader is nie, die epidemie van seksueel oordraagbare siektes waarvan die voorkoms al in die laat 1950s onbenullig was en moet ten alle koste nie feite toelaat oor enige aspek van Vigs wat nie die vigsleiers as slagoffers uitbeeld nie.
 • KINDERSEKSUALITEIT: Kinders moet op n baie jong ouderdom, liefs nog voorskools, bewus gemaak word van hul eie geslag en seksualiteit en moet dan die keuse mag hȇ om so vroeg moontlik self n oordeel te kan maak oor watter geslag hulle wil kies om as grootgemaak word.
 • LBGTQ+: Sogenaamde LBGTQ+ regte moet voorrang in ons samelewing geniet en daar mag glad nie bevraagteken word of die stelling gemaak kan word dat die meerderheid lede van sulke groepe self eerder nie uitgesonder wil word nie, maar net met hul lewens in private anonimiteit wil voortgaan sonder die openbare bekendmaking van hul seksuele status en 'n regeringsbeleid wat hulle spesifiek moet bevoordeel.
 • KOLONIALISME: Alle aspekte van kolonialisme is negatief en daar mag geen stelling geduld word dat daar hoegenaamd n positiewe aspek aan kolonialisme geheg mag word nie.
 • FEMINISME: Feminisme en die gelyke regte vir vroue moet in alle opsigte en ten alle tye voorrang geniet en enige bevraagtekening van die geringste aspek daarvan, moet afgemaak word as gruwelike misogenisme.
 • VROUESALRISSE: Geen feitelike stellings soos dat die meerderheid gegradueerdes nou vroue is, of dat in dieselfde ouderdoms- en sosiale groepe, vrouens nou inderdaad meer verdien as mans, mag hoegenaamd gemaak word en sulke soort stellings mag nie geduld word nie.
 • WITBEVOORREGTING: Alle witmense is skuldig aan witbevoorregting en daarom is hulle materiȅle regstelling verskuldig aan persone wat swart is.
 • GESLAGSGELYKHEID: Alle instellings in die samelewing moet oop wees vir alle geslagte en rasse, waar alle geslagte en rasse gelykmatig verteenwoordig word sonder dat enige oormatige verteenwoordiging van die wit manlike geslagsgroepering in enige wyse mag voorkom. Roei ten alle koste enige feite uit wat daarop dui dat enige groepering anders as wit mans nou dominant geword het.
 • MISOGINISME: Persone wat stellings maak soos dat feminste net veg vir regte in hoogsbetalende witboordjie loopbane en nie vir gelykmatige geslagsverteenwoordiging onder loodgieters nie, maak hulself skuldig aan n misoginistiese lewensbeskouing en hul feite moet aangeval en hul persoon sover moontlik gediskrediteer word.
 • DOOIE OU WIT MANS: Alle foute in ons postmoderne samelewing is as gevolg van die foute van dooie wit mans van die verlede. Dus is dooie wit mans en lewende ou wit mans (George Soros en ander progressiewes uitgesluit). Hulle denke sit die patriargie en vooroordele van die verlede voort, dus moet hul werke, standbeelde, skilderye en nagedagtenis uitgewis word sodat dit nie die progressiewe samelewing verder sal besoedel nie. En dit geld veral vir daardie doodste van dooie ou wit mans, Shakespeare, wie se werke reeds grootliks in die akademia verwyder is.
 • ONGELYKHEID: Ongelykhede in die samelewing is n onding wat nie geduld mag word nie, en persoonlike sukses en rykdom mag hoegenaamd nie toegeskryf word aan vernuf en harde werk nie, want die enigste feit wat geduld mag word is dat ryk mense net hulle rykdom deur bedrog, diefstal en die onderdrukking en uitbuiting van weerlose armes bekom het.
 • SLAWERNY: Alle witmense is huidiglik bevoordeel deur die slawerny wat eeue gelede deur hul voorvaders beoefen is. Beveg enige historiese feite dat werklike eienaars n klein persentasie van die bevolking verteenwoordig het en dat meeste witmense se voorouers nie n enkele slaaf besit het nie.
 • JODE: Die geringste kritiek op Jode is gelykstaande aan Nazisme in die ergste graad wat veroordeel en beveg moet word. Maar as Jode voorkom in Israel, moet hulle beveg word as deel van n Apartheidstaat en moet verkieslik uitgeroei word sodat die Palestyne hul grond mag terugkry. Dus is Zionisme ook dan nou ideologies gelykstaande aan Nazisme.
 • SOSIALE KONSTRUKSIES: Biologie speel absoluut geen rol in die verdeling en gedrag van geslagte, in verskille tussen rasse, of in enige aspek van die gedrag van mense nie, want alle aspekte van die mensdom is bloot die produk van sosiale konstruksies.
 • NAZIS: Alle aspekte van Naziȉsme is negatief en moet uitgeroei word. Nazis kom orals in ons samelewing voor en hulle word geȉdentifiseer deurdat hulle feminisme teenstaan, die patriargie verdedig, die drome van arm immigrante na ryk lande wil verpletter, sosiopatiese afwykings het om nasionalisme en identiteitspolitiek te wil bevorder. Nazis sal ook hul kinders wil grootmaak met dissipline in n huisgesin waar die dominansie van die patriargie oorheersend is en boonop ook gemotiveer word deur Christelike oorwegings.
 • RASSISTE: Alle rassiste is Nazis.
 • APARTHEID: Apartheid is verklaar as n misdaad teen die mensdom, dus is dit n groter sonde as Naziȉsme en geen simbool of n sweempie van n positiewe aspek van Apartheid mag ooit geduld word nie. Inteendeel die staat en samelewing het 'n morele plig om die misdaad teen die mensdom van individue wat hulself skuldig maak aan die vertoon van apartheidssimbole of goedpraat van enige aspek van Apartheid aggressief te vervolg.
 • ALLES GAAN OOR EMOSIES: Emosies word geag bokant feitelike waarnemings, waar die emosionele stand van benadeelde en minderheidsgroepe benadeel word, kanseleer sodanige skending van regte enige feitelike waarneming uit as ongeldig. Ontbloot die Nazis wat sulke feitelike waarnemings maak, vernietig hul reputasie en diskrediteer hulle aansien in die gemeenskap.
 • TRUMP: Alles wat Trump hoegenaamd doen is sleg. Vergelyk die term Trump in die Woordeboek van Linkse Gekhede

Ek kan onbepaald items by hierdie lysie voeg. Maar ek hoop die voorbeelde maak dit duidelik hoedat n sekere stel feite wat teen die doelstellings van die progressiewe beweging mag wees, beveg word ten alle koste. En die feitelike nasieners is elke liewe sent werd wat George Soros op hulle bestee, want die progressiewe lewensuitkyk het nou so oorwegend dominant geword dat meeste lede van die samelewing nou as hul eie feitelike nasieners optree en nou self progressief-negatiewe feitelike stellings suiwer ongeag van die meriete van daardie feite. En hoekom sal hulle nie, want ons is dan almal lief vir Grootbroer?